Advokatska kancelarija za otvaranje firme

Otvaranje firme ili osnivanje DOO – Advokatska kancelarija za otvaranje firme Knežević Beograd

„Otvaranje firme“ u Srbiji, što u najčešćem broju slučajeva podrazumeva osnivanje DOO (društva sa ograničenom odgovornošću) vrši se pred Agencijom za privredne registre (APR). Osnivač DOO-a može biti fizičko i pravno lice, kako domaće tako i strano. DOO može osnovati jedan ili više osnivača. Upravljanje DOO-om može biti organizovano kao jednodomno i dvodomno. Jednodomno upravljanje znači da društvom upravlja jedan ili više direktora, dok dvodomno upravljanje znači da društvo pored jednog ili više direktora ima i nadzorni odbor. Proceduru može za vas obaviti advokatska kancelarija za otvaranje firme.

Osnovni kapital DOO – Advokatska kancelarija za otvaranje firme

DOO mora imati registrovani osnovni kapital, koji može biti novčani i nenovčani. Osnovni kapital ne mora da bude uplaćen odnosno unet odmah prilikom osnivanja DOO-a, već se to može učiniti i u roku od pet godina od dana donošenja Osnivačkog akta DOO-a. Do tada, on ostaje registrovan samo kao upisan (ali neuplaćen odnosno neunet) osnovni kapital društva. Minimalni osnovni kapital DOO u skladu sa Zakonom o privrednim društvima iznosi najmanje 100 RSD.

Poslovno ime, adresa sedišta i pretežna delatnost DOO – Advokatska kancelarija za otvaranje firme

DOO mora imati registrovani naziv i poslovno ime (koje se sastoji od odabranog naziva, skraćenice DOO i mesta sedišta društva). Naziv društva sa ograničenom odgovornošću mora biti takav da se u pravnom prometu razlikuje od naziva drugih već registrovanih pravnih lica tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim pravnim licima. DOO, takođe, mora imati registrovanu adresu sedišta, kao i registrovanu pretežnu delatnost koja podrazumeva odabranu šifru i naziv delatnosti koju DOO namerava da obavlja. DOO, međutim, nije u obavezi da obavlja samo tu delatnost, već pored nje može obavljati i sve druge zakonom dozvoljene delatnosti (pod uslovom da za određene delatnosti pribavi posebnu dozvolu kada je to obavezno).

Direktor DOO – Advokatska kancelarija za otvaranje firme

Svako DOO je dužno da ima najmanje jednog registrovanog zakonskog zastupnika to jest direktora društva, a može ih imati i više. Ovlašćenja direktora mogu biti ograničena obaveznim supotpisom koji, međutim, dejstvo prema trećim licima ima samo ukoliko je registrovan pred APR-om. Pored zakonskih zastupnika, DOO može registrovati i ostale zastupnike i prokuristu.

Dokumentacija za osnivanje DOO – Advokatska kancelarija za otvaranje firme

Registraciona prijava osnivanja privrednih društava – može se pronaći na sajtu APR-a;

-Osnivački akt DOO (Odluka za jednočlano DOO ili Ugovor za višečlano DOO) sa overenim potpisima članova društva. Osnivački akt najčešće sadrži i imenovanje direktora društva, u suprotnom se mora podneti odvojena Odluka o imenovanju direktora;

-Fotokopija lične karte odnosno pasoša ukoliko je u pitanju strano fizičko lice, za članove društva, kao i za direktore društva;

-Overeni potpis direktora društva;

-Potvrda banke o uplati novčanog uloga ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga ako se ulog unosi u društvo do osnivanja;

-Taksa za osnivanje DOO-a i objavu Osnivačkog akta koja ukupno iznosi 5.900,00 dinara (što ne uključuje gore navedene troškove overe dokumentacije).

Da li osnivač DOO može biti strano pravno lice?

Ukoliko je osnivač DOO strano pravno lice, potrebno je podneti izvod iz privrednog registra države iz koje je to pravno lice. Dokumentacija izdata od strane nadležnog organa u inostranstvu ili overena od strane organa nadležnog za overu potpisa u inostranstvu mora sadržati Apostille ukoliko je u pitanju država koja je potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava osim ukoliko između te države i Republike Srbije nije zaključen bilatelarni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.

Za kraj

Nakon registracije DOO-a kod APR-a, DOO mora otvoriti poslovni račun u banci i podneti poresku prijavu nadležnoj jedinici poreske uprave.

Celokupnu proceduru za osnivanje firme može u ime osnivača obaviti advokatska kancelarija za otvaranje firme. Naša advokatska kancelarija obavlja uslugu osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, te nam se možete obratiti.