Likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

LIKVIDACIJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.) – Advokatska kancelarija Beograd Knežević

U sklopu privrednog pravaAdvokatska kancelarija Knežević u Beogradu, zastupa svoje klijente kada je u pitanju likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) pred Agencijom za privredne registre, što podrazumeva sastavljanje i pripremu svih neophodnih akata za sprovođenje procedure likvidacije, podnošenje registracionih prijava Agenciji za privredne registre, kao i ostale radnje u cilju zakonitog okončanja procedure likvidacije.

U skladu sa propisima Republike Srbije, likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću može biti dobrovoljna i prinudna. Društvo može pokrenuti dobrovoljnu likvidaciju u slučaju da je solventno odnosno ima dovoljno sredstava da u potpunosti izmiri potraživanja poverioca. S druge strane, prinudna likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću se pokreće službenim putem od strane Agencije za privredne registre u slučajevima propisanim zakonom.

U postupku likvidacije društva sa ograničenom odgovornošću postoje tri koraka koja moraju da se sprovedu pred Agencijom za privredne registre kako bi se procedura uspešno okončala.

Korak 1: Pokretanje postupka – likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) – ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD KNEŽEVIĆ

Prvi korak radi otpočinjanja postupka likvidacije društva sa ograničenom odgovornošću podrazumeva podnošenje registracione prijave u cilju da se pokrene likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) uz podnošenje odluke o pokretanju postupka likvidacije koja se usvaja od strane osnivača društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

LIKVIDACIONI UPRAVNIK DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU –

Likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

U odluci o pokretanju postupka likvidacije društva sa ograničenom odgovornošću obavezno je imenovanje likvidacionog upravnika. Imenovanjem likvidacionog upravnika, svim zastupnicima (direktorima) društva prestaje pravo da zastupaju društvo. Veoma je važno napomenuti da ako likvidacioni upravnik ne bude imenovan, svi zakonski zastupnici društva postaju likvidacioni upravnici i registruju se po službenoj dužnosti.

Društvo može imenovati više likvidacionih upravnika koji društvo zastupaju zajedno, ako odlukom nije određeno da zastupaju samostalno.

Za likvidacionog upravnika može biti imenovano bilo koje fizičko ili pravno lice (uključujući članove i zastupnike društva).

ROKOVI – LIKVIDACIJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.) – ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD KNEŽEVIĆ

Likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije.

Oglas se objavljuje na internet strani Agencije za privredne registre u trajanju od 90 dana, a poverioci svoja potraživanja mogu prijaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda trajanja oglasa. Dakle, prijava za brisanje društva nakon okončanja postupka likvidacije društva sa ograničenom odgovornošću može se podneti najranije po isteku 120 dana od dana objave oglasa (tj. dana donošenja rešenja o registraciji pokretanja postupka likvidacije).

OBAVEŠTENJE POVERIOCIMA – LIKVIDACIJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.) – ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD KNEŽEVIĆ

Pored objave oglasa o pokretanju likvidacije koja ima za cilj da nepoznati poverioci budu obavešteni o ovom postupku, likvidacioni upravnik je dužan da poznatim poveriocima uputi i pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije društva sa ograničenom odgovornošću, najkasnije u roku od 15 dana od dana kad se pokrene likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.).

ADRESA ODNOSNO ADRESA ZA PRIJEM POŠTE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Ako društvo, u toku trajanja oglasa o pokretanju postupka likvidacije društva sa ograničenom odgovornošću i tokom roka za prijavu potraživanja, promeni adresu sedišta ili adresu za prijem pošte, rok od 90 dana ponovo počinje da teče od dana registracije te promene.

Korak 2: Registraciona prijava za registraciju početnog likvidacionog izveštaja i godišnjeg likvidacionog izveštaja – ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD KNEŽEVIĆ

Kao drugi korak od momenta kad se pokrene likvidacija društva sa ograničenoom odgovornošću (d.o.o.) društvo treba da registruje početni likvidacioni izveštaj i, ukoliko je potrebno, godišnji likvidacioni izveštaj zajedno sa odlukom skupštine o usvajanju početnog (i, ukoliko je potrebno, godišnjeg) likvidacionog izveštaja.

Treba imati u vidu da ako likvidacija društva sa ograničenom odgovornošću (d.0.0.) traje duže od godinu dana, odnosno ako u toku postupka nastupi kraj poslovne godine, likvidacioni upravnik podnosi skupštini na usvajanje godišnji likvidacioni izveštaj, koji se registruje.

Likvidacioni upravnik je u obavezi da sastavi početni likvidacioni izveštaj (najranije 90, a najkasnije 120 dana od dana početka likvidacije), koji zatim u istom roku podnosi skupštini na usvajanje.

Skupština je dužna da donese Odluku o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja najkasnije u roku od 30 dana od dana kad im je podnet na usvajanje. Registraciona prijava registracije početnog i godišnjeg likvidacionog izveštaja mora biti dostavljena uz odluku o njihovom usvajanju.

Usvojeni početni likvidacioni izveštaj obavezno sadrži:

-listu prijavljenih potraživanja,

-listu priznatih potraživanja,

-listu osporenih potraživanja sa obrazloženjem osporavanja,

-podatak da li je imovina društva dovoljna za namirenje svih obaveza društva, uključujući i osporena potraživanja,

-neophodne radnje za sprovođenje likvidacije,

-vreme predviđeno za završetak likvidacije,

-druge činjenice od značaja za sprovođenje likvidacije.

Likvidacioni upravnik ne može podneti prijavu za brisanje društva ako prethodno nije protekao rok od 120 dana od dana objave oglasa i ako nije registrovan početni likvidacioni izveštaj.

Korak 3: Registraciona prijava za brisanje iz Registra nakon okončanja procedure likvidacije – ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD KNEŽEVIĆ

Kao treći (i završni) korak, društvo podnosi registracionu prijavu za brisanje iz registra nakon okončanja postupka likvidacije. Uz registracionu prijavu, društvo je dužno da donese sledeće akte:

  • odluku skupštine društva o okončanju postupka likvidacije,
  • izveštaj likvidacionog upravnika o sprovedenoj likvidaciji,
  • izjavu likvidacionog upravnika da su sve obaveze društva po osnovu prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci,
  • odluku o podeli likvidacionog ostatka društva,
  • odluku društva o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjavu likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica,

Kako bi bilo izbrisano iz registra, društvo sa ograničenom odgovornošću mora da izmiri sva poreska dugovanja o čemu se kao dokaz pribavljaju potvrde nadležnih poreskih organa i podnose Agenciji za privredne registre.

Ukoliko je društvo PDV obveznik potrebno je takođe podneti potvrdu da je privredni subjekt brisan iz registra obveznika PDV ili, ukoliko nije, izjavu likvidacionog upravnika da privredni subjekt nije registrovani obveznik PDV.

Nakon isplate poverilaca, likvidacioni upravnik sastavlja završni likvidacioni bilans kao vanredni finansijski izveštaj (koji se registruje u Registru finansijskih izveštaja i boniteta i ne predaje se Registru privrednih subjekata uz registracionu prijavu brisanja iz registra).

Likvidacija se okončava donošenjem odluke o okončanju likvidacije društva sa ograničenom odgovornošću. Društvo ne može doneti odluku o okončanju likvidacije pre pravnosnažnog okončanja svih postupaka koji za pravnu posledicu mogu imati bilo kakvu obavezu društva i izmirenja svih tih obaveza. Po okončanju likvidacije društvo se briše iz Registra privrednih subjekata.

Kao što je već pomenuto, likvidacioni upravnik ne može podneti prijavu za brisanje društva pre isteka 120 dana od dana objave oglasa (tj. dana donošenja rešenja o registraciji pokretanja postupka likvidacije društva sa ograničenom odgovornošću).

ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA I DOKUMENATA DRUŠTVA

Poslovne knjige i dokumenta društva se čuvaju u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa, a ime i adresa lica kome su poslovne knjige i dokumenta povereni na čuvanje se registruju. To lice mora imati prebivalište odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.

LIKVIDACIONI OSTATAK

Imovina društva u likvidaciji društva sa ograničenom odgovornošću koja preostane posle izmirenja svih obaveza društva (likvidacioni ostatak) raspodeljuje se članovima društva u skladu sa odlukom o raspodeli likvidacionog ostatka društva. Ako osnivačkim aktom nije drugačije određeno, raspodela članovima društva s ograničenom odgovornošću vrši se srazmerno njihovim udelima u društvu.

Članovi društva s ograničenom odgovornošću koji su u likvidaciji savesno primili isplate dužni su da vrate primljeno ako je to potrebno za namirenje poverilaca društva.

Ukoliko ste zainteresovani za angažovanje advokatske kancelarije u Beogradu za zastupanje u sprovođenju postupka likvidacije, budite slobodni da nas kontaktirate.