ogranak i predstavništvo stranog privrednog društva

U nastavku teksta pisaćemo više na temu ogranak i predstavništvo stranog privrednog društva u Srbiji.

OGRANAK I PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA U SRBIJI – ADVOKATSKA KANCELARIJA ZA PRIVREDNO PRAVO U BEOGRADU – OGRANAK

Prilikom samog osnivanja privrednog društva ili u toku daljeg njegovog poslovanja može vam se ukazati potreba za obavljanjem delatnosti van registrovanog mesta sedišta društva, te se u takvim situacijama najčešće pribegava odluci da se osnuje ogranak i predstavništvo stranog privrednog društva u Srbiji, a u nastavku pisaćemo o osnivanju ogranka privrednog društva.

Zakonom o privrednim društvima ogranak je definisan kao izdvojeni organizacioni deo privrednog društva na teritoriji Republike Srbije preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom, tkzv. ogranak privrednog društva u Srbiji .

Bitno je napomenuti da ogranak privrednog društva u Srbiji nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva. Takođe, za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju ogranka odgovara privredno društvo koje je osnovalo ogranak, a ne sam ogranak.

Ogranak privrednog društva u Srbiji može biti kako ogranak domaćeg privrednog društva, tako i ogranak stranog privrednog društva. Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.

Bitno je naglasiti da ogranak stranog privrednog društva nema stvojstvo pravnog lica, ali u poreskom smislu ima status rezidenta.

Za osnivanje ogranka stranog privrednog društva Agenciji za privredne registre (APR) dostavlja se sledeća dokumentacija:

-registraciona prijava osnivanja ogranka,

-odluka nadležnog organa stranog privrednog društva o obrazovanju ogranka,

-izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača,

-dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,

-izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe, sa prevodom na srpski jezik overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača,

-dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja.

Prijavu Agenciji za privredne registre možete podneti samostalno ili angažovati advokatsku kancelariju za privredno pravo u Srbiji.

OGRANAK I PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA U SRBIJI – ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD – PREDSTAVNIŠTVO

Zakonom o privrednim društvima, predstavništvo stranog privrednog društva definisano je kao njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva. Predstavništvo stranog privrednog društva u Srbiji može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja.

Dakle, predstavništvo stranog privrednog društva u Srbiji na neki način predstavlja u Srbiji strano privredno društvo i pomaže mu u zaključenju poslova, npr. pripremom ugovora, marketinškim aktivnostima, i sl. Osim navedenog, predstavništvo stranog privrednog društva u Srbiji ne bi moglo da vrši druge poslove niti da ostvaruje sopstvene prihode.

Stoga, predstavništvo stranog privrednog društva u Srbiji nema svojstvo pravnog lica i privredno društvo odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog predstavništva.

Imajući u vidu da predstavništvo može angažovati zaposlene putem ugovora o radu, ono prilikom registracije dobija i PIB (poreski identifikacioni broj) broj koji je neophodan prilikom prijave zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje i obračuna i isplate zarade zaposlenima.

Dokumentacija koja se podnosi za osnivanje predstavnštva stranog privrednog društva sledi u nastavku:

-registraciona prijava osnivanja predstavništva,

-odluka nadležnog organa stranog privrednog društva o obrazovanju predstavništva,

-izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača,

-dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,

-izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva kojom preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od ovlašćenog stalnog sudskog tumača,

-dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja.

Svaka promena regstrovanih podataka, kao i brisanje predstavništva mora se registrovati u APR-u.

Prijavu Agenciji za privredne registre možete podneti samostalno ili angažovati advokatsku kancelariju za privredno pravo u Srbiji.

RAZLIKE OGRANKA, PREDSTAVNIŠTVA I DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U SRBIJI – ADVOKATSKA KANCELARIJA ZA PRIVREDNO PRAVO U BEOGRADU

Kako je navedeno, predstavništvo stranog privrednog društva u Srbiji može vršiti samo poslove u vezi s tekućim poslovanjem. Dakle, zakonom su dosta usko definisane aktivnosti koje predstavništvo može da obavlja. Prethodne i pripremne radnje koje obavlja predstavništvo ne uključuju zaključivanje pravnih poslova i u takvim slučajevima kao ugovorna strana se uvek pojavljuje strano privredno društvo.

Ovlašćenja ogranka privrednog društva su nešto šira, međutim, i u slučaju ogranka i predstavništva, privredno društvo osnivač neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka odnosno predstavništva stranog privrednog društva u Srbiji.

Naša advokatska kancelarija se u sklopu privrednog prava bavi savetovanjem i zastupanjem klijenata u postupcima osnivanja i rada ogranka i predstavništva privrednog društva, te nas u slučaju potrebe možete kontaktirati.