POSLOVNO PRAVO I PRIVREDNO PRAVO – ADVOKATSKA KANCELARIJA SRBIJA BEOGRAD

Naša advokatska kancelarija se nalazi u Srbiji, Beogradu i pruža pravnu podršku domaćim i stranim klijentima u oblasti poslovnog i privrednog prava, od osnivanja kompanije u Srbiji, a potom i tokom poslovanja kompanije.
Ukoliko već imate registrovanu firmu u Srbiji ili Vam je potrebna podrška advokatske kancelarije iz Beograda za privredno pravo pri registraciji firme, naša advokatska kancelarija je u mogućnosti da Vam pruži pravnu podršku u skladu sa Vašim potrebama.

REGISTRACIJA (OSNIVANjE) DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U SRBIJI – PRIVREDNA PRAVNA KANCELARIJA BEOGRAD

Ukoliko se nalazite u inostranstvu, a želite da osnujete (registrujete) firmu u Srbiji, postoji mogućnost da to uradite i bez vašeg prisustva u Srbiji angažovanjem privredne kancelarije Beograd. Procedura je malo jednostavnija u slučaju da je vlasnik društva fizičko, a ne pravno lice, posebno u postupku otvaranja bankovnog računa društva sa ograničenom odgovornošću. Ovo iz razloga što kada je vlasnik društva pravno lice mora da navede imena svih vlasnika do imena fizičkog lica koje je krajnji stvarni vlasnik. Privredno društvo mora da registruje osnovnu delatnost društva sa ograničenom odgovornošću, direktora (zakonskog zastupnika) društva sa ograničenom odgovornošću, kao i adresu sedišta društva sa ograničenom odgovornošću.

PROMENE REGISTROVANIH PODATAKA U AGENCIJI ZA POSLOVNE REGISTRE

Neki od zahteva našoj advokatskoj kancelariji za privredno pravo odnose se na promenu registrovanih podataka o firmi kao što su:

  • promena zakonskih zastupnika društva,
  • promena adrese sedišta društva,
  • promena osnovne delatnosti društva,
  • promena registrovanih ličnih podataka predstavnika društva.

Pored gore navedenog, zastupamo naše klijente u drugim oblastima poslovnog prava kao što je opisano u nastavku.

FILIJALA / PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRAVNOG LICA – ADVOKATSKA KANCELARIJA U SRBIJI ZA PRIVREDNO PRAVO

Strana kompanija koja planira da otvori kancelariju ili proširi svoje poslovanje u Srbiji ima nekoliko opcija koje mogu razmotriti za strukturu svoje kompanije. Pored osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, postoje još dva načina na koje strano preduzeće može poslovati u Srbiji: registracijom filijale u Srbiji ili registracijom predstavništva u Srbiji.

Filijala stranog preduzeća je poseban organizacioni deo privrednog društva preko kojeg preduzeće posluje u Republici Srbiji. Filijala nema status pravnog lica.

Predstavništvo takođe nema svojstvo pravnog lica i predstavlja posebnu organizacionu jedinicu stranog pravnog lica (preduzeća). Međutim, može da vrši samo prethodne i pripremne radnje za zaključivanje pravnog posla stranog pravnog lica i može da zaključuje samo pravne poslove u vezi sa svojim tekućim poslovanjem.

Više o razlikama između ekspoziture, predstavništva i društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) u Beogradu (Srbija) možete pročitati ovde.

STATUSNE PROMENE DRUŠTVA U SRBIJI – ADVOKATSKA KANCELARIJA ZA PRIVREDNO PRAVO U SRBIJI

Zakon o privrednim društvima u Srbiji definiše četiri vrste statusnih promena preduzeća: spajanje, pripajanje, podela i izdvajanje. Više o statusnim promenama društva sa ograničenom odgovornošću možete pročitati ovde.

POVEĆANjE I SMANjENjE AKCIJSKOG KAPITALA DRUŠTVA U SRBIJI – ADVOKATSKA KANCELARIJA ZA PRIVREDNO PRAVO

Minimalni osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću prema propisima Srbije iznosi oko 1 EUR. Međutim, preduzeće u Srbiji može u svakom trenutku povećati svoj osnovni kapital (novčani ili nenovčani) koji podleže registraciji kod Agencije za privredne registre. Novčani osnovni kapital se u najvećem broju slučajeva povećava po osnovu uplate novčanog doprinosa društvu, kao i po osnovu konverzije potraživanja u osnovni kapital. S druge strane, društvo može da smanji osnovni kapital, ali u velikom broju slučajeva mora da ispuni obavezne odredbe koje se odnose na zaštitu poverilaca društva. Ukoliko vam je potrebna pravna podrška advokatske kancelarije za privredno pravo, možete nam se obratiti.

PRENOS UDELA DRUŠTVA SA OGRANIČENO ODGOVORNOŠĆU U SRBIJI – ADVOKATSKA KANCELARIJA SRBIJA ZA PRIVREDNO PRAVO

Vlasnik društva sa ograničenom odgovornošću može biti pravno ili fizičko lice. Ukoliko društvo ima samo jednog vlasnika, nema prepreka da se određeni procenat udela prenese na drugo lice. Ova radnja se vrši postupkom prenosa udela u društvu sa ograničenom odgovornošću.

LIKVIDACIJA PREDUZEĆA U SRBIJI – KANCELARIJA ZA PRIVREDNO PRAVO SRBIJA

Konačno, možda ćete imati potrebu da svoju firmu stavite u proces likvidacije preduzeća u Srbiji, što je u Srbiji veoma komplikovan proces koji zahteva dosta dokumenata i akata, a o čemu se detaljnije možete informisati na ovom blogu.

Ukoliko Vam je potrebna pouzdana advokatska kancelarija u Beogradu – Srbija specijalizovana za korporativno/privredno pravo za neke od gore navedenih pravnih usluga, kontaktirajte nas.