POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – Advokatska kancelarija Beograd Knežević

U sklopu privrednog pravaAdvokatska kancelarija Knežević u Beogradu, zastupa klijente u postupcima povećanja i smanjenja osnovnog kapitala društava sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) koji se sprovode pred Agencijom za privredne registre i podrazumevaju pripremu odgovarajućih akata i podnošenje odgovarajućih registracionih prijava.

POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.)-ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD KNEŽEVIĆ

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću može se povećati:

– novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa društvu;

– pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital;

– pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital;

– statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;

– pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital

Prilikom registracije povećanja novačanog kapitala pred Agencijom za privredne registre, uz registracionu prijavu povećanja kapitala društva sa ograničenom odgovornošću, podnosi se i Odluka skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala, kao i potvrda banke o uplati novčanog uloga.

Ukoliko se osnovni kapital povećava nenovčanim ulogom potrebno je (pored registracione prijave i Odluke skupštine) podneti sporazum članova o proceni nenovčanog uloga ili potvrdu nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga (ako se povećanje osnovnog kapitala vrši novim ulozima članovima društva ili pretvaranjem dodatnih uplata u osnovni kapital). Ukoliko se povećanje kapitala vrši pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital, potrebno je podneti godišnji finansijski izveštaj (ako nije registrovan u skladu sa zakonom).

Bitno je napomenuti i da, ako se povećanje kapitala vrši unosom nepokretnosti, odluka o povećanju kapitala mora biti u formi solemnizovane privatne isprave koja se overava od strane nadležnog javnog beležnika.

SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.)-ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD KNEŽEVIĆ

Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću može se smanjiti, ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala (koji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima iznosi 100 dinara).

Smanjenje se može sprovoditi:

– radi pokrića gubitaka,

– radi stvaranja ili povećanja rezervi društva za pokrivanje budućih gubitaka ili za povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine društva,

– u slučaju oslobođenja preuzete obaveze na uplatu odnosno unos uloga u društvo,

– u slučaju povlačenja i poništaja udela,

– u slučaju poništaja sopstvenog udela usled neraspolaganja istim.

Kada se radi o smanjenju kapitala razlikujemo situaciju u kojoj se smanjenje vrši bez primene odredbi o zaštiti poverilaca (sprovodi se u jednom koraku pred APR-om) i situaciju u kojoj se smanjenje vrši uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca (sprovodi se u dva koraka pred APR-om).

Smanjenje kapitala društva s ograničenom odgovornošću sprovodi se u jednom koraku samo u određenim slučajevima, i to kad se:

  • poništavaju sopstveni udeli društva koje je društvo besteretno steklo i za koje su ulozi u potpunosti uplaćeni odnosno uneti;
  • povlače i poništavaju udeli koji su u potpunosti uplaćeni/uneti i to isplatom članu na teret sredstava rezervi koje se mogu koristiti za te namene;
  • pokrivaju gubici društva iz prethodne poslovne godine (moguće samo u slučaju da društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i rezervama koji se mogu koristiti za te namene, i to u iznosu koji ne može biti veći od gubitaka koji se pokrivaju);
  • stvaraju ili povećavaju rezerve za pokrivanje budućih gubitaka društva ili za povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine društva (ove rezerve po smanjenju kapitala ne mogu biti veće od 10% osnovnog kapitala).

Prilikom smanjenja kapitala bez primene odredbe o zaštiti poverilaca Agenciji za privredne registre podnosi se samo Odluka skupštine o smanjenju kapitala (uz registracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala i dokaz uplati takse).

U svim ostalim slučajevima smanjenja kapitala potrebno je primeniti odredbe o zaštiti poverilaca i sprovesti smanjenje kapitala pred Agencijom za privredne registre u dva koraka.

Kada se smanjenje kapitala vrši uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca neophodno je kao prvi korak registrovati i objaviti Odluku o smanjenju kapitala u neprekidnom trajanju od tri meseca počev od dana registracije. Odluka o smanjenju kapitala uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca obavezno sadrži  poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja tih potraživanja.

U drugom koraku koji, zapravo, predstavlja smanjenje kapitala nastalo sprovođenjem objavljene odluke o smanjenju, uz regstracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću i dokaz o uplati takse, podnosi se izjava nadležnog organa društva da su sva potraživanja poverilaca obezbeđena odnosno izmirena (odnosno da ti poverioci u propisanom roku nisu podneli tužbu nadležnom sudu ili dokaz da je sud odbio da se naloži ustanovljenje obezbeđenja tih poverilaca).

Osnovni kapital društva se smatra smanjenim danom registracije u registru privrednih subjekata.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa advokatskom kancelarijom u Beogradu koja se bavi privrednim pravom, radi sprovođenja procedure povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala društva, budite slobodni da nas kontaktirate.