Advokatska kancelarija prenos udela u društvu

PRENOS UDELA U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠU (D.O.O.) – ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD KNEŽEVIĆ

Član društva sa ograničenom odgovornošću može izvršiti prenos udela u društvu sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) na drugog člana ili na treće lice.

Prenos udela u društvu sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) – društvo sa ograničenom odgovornošću može imati jednog ili više članova. Član društva sa ograničenom odgovornošću može izvršiti prenos udela u društvu sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) na drugog člana ili na treće lice.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, prenos udela u društvu sa ograničenom odgovornošću je slobodan, osim ako je zakonom ili osnivačkim aktom drugačije određeno.

FORMA UGOVORA – PRENOS UDELA U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.) – ADVOKATSKA KANCELARIJA ZA PRIVREDNO PRAVO U BEOGRADU

Prenos udela u društvu sa ograničenom odgovornošću se vrši pisanim ugovorom zaključenim između prenosioca i sticaoca, kao i na drugi način propisan zakonom. Bitno je naglasiti da se potpisi na ugovoru o prenosu udela člana overavaju.

Sticalac udela stiče udeo danom registracije prenosa udela u Agenciji za privredne registre.

PRAVO PREČE KUPOVINE – PRENOS UDELA U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.) I POVREDA PRAVA PREČE KUPOVINE UDELA – ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD

Članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu, osim ako je to pravo isključeno osnivačkim aktom ili zakonom. Drugim rečima, prenosilac udela u obavezi je da pre prenosa udela trećem licu svoj udeo ponudi svim drugim članovima društva.

Obaveza postoji i na strani ponuđenog lica, tako što je ono dužno u pisanoj formi obavesti prenosioca udela o prihvatanju ponude, u roku od 30 dana od dana prijema ponude, osim ako je drugi rok, ali ne duži od 90 dana od dana prijema ponude, predviđen osnivačkim aktom.

Ako dva ili više članova društva prihvati ponudu i ako se između prenosioca udela i tih članova ne postigne sporazum o načinu raspodele udela koji se prenosi, raspodela se vrši tako što svaki član koji je prihvatio ponudu kupuje deo udela koji je srazmeran učešću njegovog udela u zbiru udela svih drugih članova društva koji su prihvatili ponudu.

U slučaju da dođe do povrede prava preče kupovine, član društva koji ima pravo preče kupovine kome prenosilac udela nije dostavio ponudu u skladu sa zakonom, odnosno na način određen osnivačkim aktom, može tužbom nadležnom sudu zatražiti: 1) poništaj ugovora ili drugog akta o prenosu udela;2) obavezivanje tuženog člana društva na prenos udela tužiocu, odnosno da presuda zameni ugovor o prenosu udela između tužioca i tuženog člana društva. Tužba u slučaju povrede prava preče kupovine udela može se podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za zaključenje ugovora o prenosu udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, ali najkasnije istekom šestog meseca od dana registracije prenosa udela u Agenciji za privredne registre.

Ako ni jedan član društva koji ima pravo preče kupovine ne iskoristi to pravo, prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvat ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima društva, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

POSTUPANjE U SITUACIJI KADA POSTOJI VIŠE PRIHVATILACA PONUDE I KADA NIJEDAN ČLAN NE PRIHVATI PONUDU – ADVOKATSKA KANCELARIJA ZA PRIVREDNO PRAVO U BEOGRADU

Ako postoji više članova društva koji su prihvatili ponudu, od kojih neki naknadno odbiju ili propuste, iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac udela, da pristupe zaključenju i overi ugovora o prenosu udela u roku koji je u ponudi naveden, prenosilac udela zaključuje ugovor o prenosu udela u društvu sa ograničenom odgovornošću sa članovima društva koji su pristupili zaključenju i overi, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

Ako niko od članova društva koji su prihvatili ponudu ne pristupi zaključenju i overi ugovora o prenosu udela u društvu sa ograničenom odgovornošću u roku koji je naveden u ponudi, iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac udela, prenosilac udela svoj udeo može preneti trećem licu pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji za to lice od uslova iz ponude, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

PRENOS UDELA UZ SAGLASNOST DRUŠTVA I PRAVO DRUŠTVA NA ODREĐIVANjE KUPCA UDELA ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD

Osnivačkim aktom može se predvideti da se udeo u društvu može preneti na lice koje nije član društva samo uz prethodnu saglasnost društva i u tom slučaju odluku donosi skupština običnom većinom glasova svih članova društva, osim ako je osnivačkim aktom određena druga većina.

Ako u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti društvo ne obavesti prenosioca udela o uskraćivanju saglasnosti, prenosilac udela je ovlašćen da udeo prenese u skladu sa uslovima iz tog zahteva.

Društvo je ovlašćeno da umesto davanja saglasnosti odredi treće lice na koje prenosilac udela može preneti udeo u društvu sa ograničenom odgovornošću pod istim uslovima, u kom slučaju prenosilac udela može svoj udeo preneti isključivo na to treće lice pod tim uslovima.

Ako treće lice određeno od strane društva zaključi i overi ugovor o prenosu udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, društvo odgovara prenosiocu udela solidarno za isplatu kupoprodajne cene zajedno sa tim licem.

PRENOS UDELA PUTEM NASLEĐA

U slučaju smrti člana društva naslednici tog člana stiču njegov udeo u skladu sa zakonom kojim se uređuje nasleđivanje.

USLOVI I POSLEDICE PRENOSA UDELA

Prenosilac udela i sticalac udela odgovaraju neograničeno solidarno za sve obaveze prenosioca udela prema društvu na dan registracije prenosa udela, osim ako svi ortaci ne postignu drugačiji sporazum.

Pravne radnje preduzete prema ili od strane prenosioca udela pre registracije prenosa udela u pogledu tog udela ili odnosa u društvu smatraju se radnjama preduzetim prema, odnosno od strane sticaoca udela, osim ako je to nespojivo sa prirodom preduzete pravne radnje.

Advokatska kancelarija Knežević iz Beograda, koja se bavi privrednim pravom, zastupa klijente i u postupcima prenosa udela u društvu sa ograničenom odgovornošću i registracije takvog prenosa pred Agencijom za privredne registre, te nas u slučaju potrebe za angažovanjem možete kontaktirati.