Statusne promene privrednih društava (spajanje, pripajanje, podela, izdvajanje) – Advokatska kancelarija Beograd Knežević

Statusne promene privrednih društava predstavljaju postupak u kojem jedno društvo (društvo prenosilac) prenosi na drugo društvo (društvo sticalac) imovinu i obaveze dok njegovi članovi u tom društvu stiču udele, odnosno akcije. Pravilo je da svi članovi društva prenosioca stiču udele/akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima/akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela/akcija u drugačijoj srazmeri, ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela/akcija u društvu sticaocu.

Ako se statusnom promenom osniva novo društvo, na osnivanje tog društva primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na osnivanje društva u odgovarajućoj pravnoj formi.

Zakon o privrednim društvima predviđa četiri vrste statusnih promena:

Pripajanje – koje podrazumeva da se jedno ili više privrednih društava pripoji drugom privrednom društvu prenoseći na to društvo celokupnu imovinu i obaveze čime društvo koje se pripaja prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije.

Spajanje – koje podrazumeva da se dva ili više društava spajaju osnivanjem novog društva i prenošenjem na to društvo celokupne svoje imovine i obaveze, pri čemu društva koja se spajaju prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije.

Podela – koja podrazumeva da se privredno društvo podeli tako što istovremeno prenese celokupnu svoju imovinu i obaveze na:

-dva ili više novoosnovanih društava (podela uz osnivanje)

-dva ili više postojećih društava (podela uz pripajanje)

-jedno ili više novoosnovanih društava i jedno ili više postojećih društava (mešovita podela)

Izdvajanje – koje podrazumeva da se privredno društvo podeli tako što prenese deo svoje imovine i obaveza na:

-jedno ili više novoosnovanih društava (izdvajanje uz osnivanje)

-jedno ili više postojećih društava (izdvajanje uz pripajanje)

-jedno ili više novoosnovanih društava i jedno ili više postojećih društava (mešovito izdvajanje)

 U statusnoj promeni ne može učestvovati društvo koje je u likvidaciji ili u stečaju, osim ako se statusna promena sprovodi kao mera reorganizacije propisana Zakonom o stečaju.

Postupak sprovođenja statusne promene je procedura koja traje ne tako kratko i u kojoj je potrebno pripremiti više akata i dokumenata, kao što su, nacrt ugovora o statusnoj promeni odnosno nacrt plana podele, finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora, izveštaj revizora o izvršenoj reviziji statusne promene, izveštaj odbora direktora, predlog odluke skupštine o statusnoj promeni, ugovor o statusnoj promeni odnosno plan podele (ukoliko jedno društvo učestvuje u statusnoj promeni), itd.

Statusnu promenu treba razlikovati od promene pravne forme privrednog društva u kojoj uvek učestvuje samo jedno pravno lice i koja podrazumeva prelazak iz jedne u drugu pravnu formu (npr. iz d.o.o. u a.d.) nakon čega isto pravno lice nastavlja da posluje, samo u drugoj pravnoj formi.

Statusnu promenu, takođe, treba razlikovati i od promene poslovnog imena, sedišta, pretežne delatnosti ili nekih drugih obeležja privrednog društva, i koje se na smatraju statusnim promenama.

Advokatska kancelarija Knežević u Beogradu, koja se, između ostalog, bavi privrednim pravom, zastupa klijente pravna lica u postupcima sprovođenja statusnih promena privrednih društava, te nas, ukoliko ste zainteresovani za saradnju, možete kontaktirati.