Advokat za krivično pravo – Advokatska kancelarija Knežević Beograd

Advokat za krivično pravo, advokat krivičar u Beogradu, advokatska kancelarija koja se bavi krivičnim pravom, su pitanja koja često postavlja lice ili rodbina protiv kojeg se vodi krivični postupak, ili koje planira da protiv nekog isti povede.

Cilj krivičnog prava jeste suzbijanje kriminaliteta, odnosno pružanje zaštite najzačajnijim dobrima i vrednostima od ponašanja koja ih povređuju. Ako je stub civilizacije poverenje, onda je krivično pravo ipak još uvek neophodno ljudima za obezbeđivanje osnovnih ulsova za uspešan zajednički život ljudi.

Krivično pravo je velika oblast, mada opet suštinski većinu materije čini dva zakona, Krivični zakonik i Zakon o krivičnom postupku-ZKP. Tu su još i zakon o izvršenju krivičnih sankcija i ZOMUKD-Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela.

Veliki je broj dela, odnosno bolje rečeno, nedela, koja su krivično sankcionisana u Srbiji.

Od blažih, poput uvrede, pa do težih poput teške kradje, prodaje narkotika, pa sve do najtežih, organizovanog kriminala i ubistva.

Krivične sankcije-advokat za krivično pravo

Krivične sankcije koje naš zakonodavac poznaje su: mere bezbednosti, vaspitne mere, mere upozorenja (sudska opomena i uslovna osuda) i kazne. Opet pak, tu postoje odredjene dalje potpodele, tako da imamo više vrsta kazni u krivičnom postupku, najpoznatija je svakako kazna zatvora. Pored kazne zatvora, kao najstrožije, postoji i novčana kazna, kazna rada u javnom interesu, i novčana kazna. Valja naglasiti da pritvor nije kazna. Više o pritvoru možete pročitati ovde.

Puno je faktora koji mogu uticati koju ćete kaznu dobiti za određeno krivično delo. Brojne su olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti, koje mogu uticati da jedno lice bude drastično drugčije kažnjeno, iako je uradilo skoro isto krivično delo kao neko drugi.

Advokat za krivično pravo, to jest advokat krivičar

Na kraju, valja reći da se ne bave sve advokatske kancelarije krivičnim pravom, tako da kada tražite advokata za krivično pravo i advokatsku kancelariju koja se bavi krivičnim pravom, imajte i to u vidu.